access path independence nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

access path independence nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm access path independence giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của access path independence.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • access path independence

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    độc lập đường truy nhập