access network (an) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

access network (an) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm access network (an) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của access network (an).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • access network (an)

    * kỹ thuật

    mạng truy nhập