access gallery nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

access gallery nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm access gallery giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của access gallery.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • access gallery

  * kỹ thuật

  địa đạo vào

  cơ khí & công trình:

  hành lang đến

  xây dựng:

  hành lang vào nhà