access coupler nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

access coupler nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm access coupler giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của access coupler.

Từ điển Anh Việt

  • access coupler

    (Tech) bộ ghép truy cập