access control points (acp) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

access control points (acp) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm access control points (acp) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của access control points (acp).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • access control points (acp)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    các điểm điều khiển truy nhập