acces nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acces nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acces giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acces.

Từ điển Anh Việt

  • Acces

    s/space trade - off model

    (Econ) Mô hình đánh đổi không gian hay mô hình tiếp cận.

    + Một mô hình lý thuyết được sử dụng (chủ yếu) trong phân tích địa điểm dân cư ở các vùng đô thị, giải thích các hình thái vị trí do đánh đổi giữa khả năng tiếp cận của một địa điểm tới trung tâm của vùng và không gian của địa điểm đó.