absorb idle funds (to...) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

absorb idle funds (to...) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm absorb idle funds (to...) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của absorb idle funds (to...).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • absorb idle funds (to...)

    * kinh tế

    thu hút vốn nhàn rỗi