strain wave nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

strain wave nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm strain wave giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của strain wave.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • strain wave

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    sóng biến dạng