strain cracking nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

strain cracking nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm strain cracking giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của strain cracking.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • strain cracking

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    sự nứt do biến dạng