strainer screen nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

strainer screen nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm strainer screen giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của strainer screen.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • strainer screen

    * kỹ thuật

    rây

    sàng