strainer cap nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

strainer cap nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm strainer cap giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của strainer cap.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • strainer cap

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    nắp máy lọc