strainer well nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

strainer well nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm strainer well giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của strainer well.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • strainer well

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    giếng có bộ phận lọc