strainer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

strainer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm strainer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của strainer.

Từ điển Anh Việt

 • strainer

  /'streinə/

  * danh từ

  dụng cụ để kéo căng

  cái lọc

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • strainer

  * kinh tế

  giá lọc

  máy lọc

  sàng

  sự lọc thô

  thùng lọc

  * kỹ thuật

  bộ lọc

  đồ gá kéo căng

  dụng cụ căng

  lưới chắn rác

  lưới lọc

  lưới lọc dầu

  môi trường:

  bộ lọc kiểu lưới

  lồng chắn rác

  y học:

  cái lọc

  vật lý:

  cấu kéo (cái) sàng

  gương sen

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • strainer

  a filter to retain larger pieces while smaller pieces and liquids pass through