strainer cartridge nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

strainer cartridge nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm strainer cartridge giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của strainer cartridge.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • strainer cartridge

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    bộ lõi lọc