strainer filter nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

strainer filter nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm strainer filter giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của strainer filter.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • strainer filter

    * kỹ thuật

    thiết bị lọc