strainer vine nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

strainer vine nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm strainer vine giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của strainer vine.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • strainer vine

    Similar:

    luffa: any of several tropical annual climbers having large yellow flowers and edible young fruits; grown commercially for the mature fruit's dried fibrous interior that is used as a sponge

    Synonyms: dishcloth gourd, sponge gourd, rag gourd

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).