strain cap nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

strain cap nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm strain cap giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của strain cap.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • strain cap

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    khả năng biến dạng (không bị phá hỏng)