strain disk nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

strain disk nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm strain disk giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của strain disk.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • strain disk

    * kỹ thuật

    đĩa có ứng suất