strain gauge nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

strain gauge nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm strain gauge giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của strain gauge.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • strain gauge

  * kỹ thuật

  biến dạng kế

  đồng hồ đo biến dạng

  máy đo biến dạng

  máy đo sức căng

  xây dựng:

  cảm biến kiểu điện trở

  cảm biến tensơ

  tenxơmet (dụng cụ đo biến dạng)

  điện lạnh:

  dưỡng đo biến dạng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • strain gauge

  a gauge for measuring strain in a surface

  Synonyms: strain gage