strain tower nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

strain tower nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm strain tower giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của strain tower.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • strain tower

    * kỹ thuật

    trụ neo

    xây dựng:

    vì neo