strain capacity nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

strain capacity nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm strain capacity giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của strain capacity.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • strain capacity

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    khả năng biên dạng