strain recorder nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

strain recorder nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm strain recorder giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của strain recorder.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • strain recorder

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    dụng cụ ghi biến dạng