straining box nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

straining box nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm straining box giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của straining box.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • straining box

    * kỹ thuật

    hộp lọc