straining apparatus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

straining apparatus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm straining apparatus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của straining apparatus.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • straining apparatus

    * kỹ thuật

    máy căng

    máy thí nghiệm kéo