straining strap nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

straining strap nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm straining strap giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của straining strap.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • straining strap

    * kỹ thuật

    vòng siết