straining tank nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

straining tank nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm straining tank giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của straining tank.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • straining tank

    * kinh tế

    thùng lọc