straining of gas nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

straining of gas nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm straining of gas giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của straining of gas.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • straining of gas

    * kỹ thuật

    sự lọc hơi