straining funnel nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

straining funnel nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm straining funnel giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của straining funnel.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • straining funnel

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    phễu lọc