straining chamber nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

straining chamber nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm straining chamber giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của straining chamber.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • straining chamber

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    buồng lọc