strain surface nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

strain surface nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm strain surface giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của strain surface.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • strain surface

    * kỹ thuật

    mặt biến dạng