strain diagram nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

strain diagram nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm strain diagram giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của strain diagram.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • strain diagram

    * kỹ thuật

    biểu đồ biến dạng