strain ageing nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

strain ageing nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm strain ageing giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của strain ageing.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • strain ageing

    * kỹ thuật

    sự hóa già biến dạng

    sự lão hóa cơ học