strain figure nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

strain figure nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm strain figure giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của strain figure.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • strain figure

    * kỹ thuật

    sơ đồ biến dạng