strain effect nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

strain effect nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm strain effect giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của strain effect.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • strain effect

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    hiệu ứng biến dạng