strain test nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

strain test nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm strain test giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của strain test.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • strain test

    * kinh tế

    sự thử hàng phân loại