strain tensor nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

strain tensor nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm strain tensor giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của strain tensor.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • strain tensor

    * kỹ thuật

    tenxơ biến dạng