strain rose nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

strain rose nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm strain rose giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của strain rose.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • strain rose

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    sơ đồ biến dạng