strain tension nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

strain tension nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm strain tension giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của strain tension.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • strain tension

    * kỹ thuật

    tenxơ biến dạng