strain modulus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

strain modulus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm strain modulus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của strain modulus.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • strain modulus

    * kỹ thuật

    môđun biến dạng