strained state nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

strained state nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm strained state giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của strained state.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • strained state

    * kỹ thuật

    trạng thái biến dạng