strained wire nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

strained wire nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm strained wire giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của strained wire.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • strained wire

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    dây nhiều tao