strain disc nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

strain disc nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm strain disc giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của strain disc.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • strain disc

    * kỹ thuật

    đĩa có ứng suất