strain energy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

strain energy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm strain energy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của strain energy.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • strain energy

  * kỹ thuật

  công biến dạng

  năng lượng biến dạng

  cơ khí & công trình:

  thế năng biến dạng