strainless nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

strainless nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm strainless giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của strainless.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • strainless

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    không bị biến dạng