strain joint nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

strain joint nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm strain joint giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của strain joint.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • strain joint

    * kỹ thuật

    khe biến dạng