strain quadric nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

strain quadric nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm strain quadric giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của strain quadric.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • strain quadric

    * kỹ thuật

    quadric biến dạng