strain deviator nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

strain deviator nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm strain deviator giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của strain deviator.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • strain deviator

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    tenxơ lệch biến dạng