strain analysis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

strain analysis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm strain analysis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của strain analysis.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • strain analysis

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    phân tích biến dạng