strain crack nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

strain crack nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm strain crack giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của strain crack.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • strain crack

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    vết nứt biến dạng