serial nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

serial nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm serial giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của serial.

Từ điển Anh Việt

 • serial

  /'siəriəl/

  * tính từ

  theo từng hàng, theo từng dãy, theo từng chuỗi, theo thứ tự

  ra theo từng số (truyện in trên báo)

  serial rights: bản quyền về truyện in theo từng số

  ra từng kỳ (tạp chí)

  * danh từ

  truyện ra từng số

  tạp chí

 • serial

  (theo) chuỗi, loạt

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • serial

  * kỹ thuật

  chuỗi

  hàng loạt

  liên tiếp

  loạt

  nối tiếp

  xây dựng:

  theo loạt

  theo sêri

  toán & tin:

  theo thứ tự

  tuần tự

  y học:

  theo từng hàng, từng dãy liên tiếp

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • serial

  a serialized set of programs

  a comedy series

  the Masterworks concert series

  Synonyms: series

  pertaining to or composed in serial technique

  serial music

  pertaining to or occurring in or producing a series

  serial monogamy

  serial killing

  a serial killer

  serial publication

  of or relating to the sequential performance of multiple operations

  serial processing

  Synonyms: in series, nonparallel

  Similar:

  series: a periodical that appears at scheduled times

  Synonyms: serial publication

  consecutive: in regular succession without gaps

  serial concerts

  Synonyms: sequent, sequential, successive